Menu
home
>>
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) จ.มุกดาหาร
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายพีระพล ปั้นสังข์ ผส.ทช.ที่ 16 พร้อมด้วย นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง และเจ้าหน้าที่ในกำกับ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับข้าม ทล.12 (บริเวณกม.ที่ 780+933) บนถนนสาย มห.3019 อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งมี (บริษัท สแปน จำกัด) เป็นบริษัทที่ปรึกษา โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 โรงแรมพลอย พาเลซ มุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับรายละเอียดโครงการและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Scroll Up Skip to content