Menu
home
>>
พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบในเขต สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

 

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกุงศรี

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคำม่วง

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทห้วยผึ้ง

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสว่างแดนดิน

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอากาศอำนวย

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวานรนิวาส

แขวงทางหลวงชบทนครพนม

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีสงคราม

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปลาปาก

แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

Scroll Up Skip to content